FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Rule Type Rule No Fiscal Year Document Title Documents
Procedure 38 2077/078 नगर_प्रहरी_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 28. राजपत्र_संक्षिप्त_वातावरणीय_अध्ययन_-_Copy.pdf
Procedure 39 2077/078 39 आपतकालिन_कार्य_सञ्चालन_केन्द्र PDF icon 39 आपतकालिन_कार्य_सञ्चालन_केन्द्र.pdf
Procedure 40 2077/078 ४० बाढी_पूर्व_तयारीको_लागि_आवास_कार्य_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon ४० बाढी_पूर्व_तयारीको_लागि_आवास_कार्य_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७.pdf
Procedure 41 2076/077 41. विपद_जोखिम_न्यूनिकरण_स्थानीय_कार्यमञ्च_सञ्चालन_मार्गदर्शन_२०७७ PDF icon 41. विपद_जोखिम_न्यूनिकरण_स्थानीय_कार्यमञ्च_सञ्चालन_मार्गदर्शन_२०७७.pdf
Procedure 42 2077/078 42. विपद_जोखिम_न्यूनिकरण_स्थानीय_कार्यमञ्च_सञ्चालन_मार्गदर्शन_२०७७ PDF icon 42. वालविकास_सहजकर्ता_छनोट_सम्वन्धी_कार्यविधि_२०७७.pdf
Procedure 43 2077/078 43 दिवा_खाजा_संचालन_तथा_व्यवस्थापन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 43 दिवा_खाजा_संचालन_तथा_व्यवस्थापन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७७.pdf

Pages