FAQs Complain Problems

News

Gazette

Post date Documents
अनुदान सहयोग कार्यविधि पशु २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:20 PDF icon अनुदान सहयोग कार्यविधि पशु २०७७.pdf
विपद जोखिम न्यूनिकरण स्थानीय कार्यमञ्च सञ्चालन मार्गदर्शन २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:19 PDF icon विपद जोखिम न्यूनिकरण स्थानीय कार्यमञ्च सञ्चालन मार्गदर्शन २०७७.pdf
तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित आर्थिक ऐन, २०७६ Sunday, August 25, 2019 - 16:37 PDF icon तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित आर्थिक ऐन, २०७६
तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ Sunday, August 25, 2019 - 16:33 PDF icon तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६
तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट संसोधित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ Sunday, August 25, 2019 - 12:56 PDF icon शिक्षा ऐन संशोधन 2075.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नागरपालिका बिनियोजन एेन,२०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:13 PDF icon गोदावरी नागरपालिका बिनियोजन एन २०७५.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका सहकरी एेन २०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:11 PDF icon गोदावरी नगरपालिका सहकरी एन २०७५.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा एेन २०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:09 PDF icon दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा एेन २०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन,२०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:06 PDF icon गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एन २०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको एेन,२०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:03 PDF icon दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको एेन,२०७५

Pages