गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित एन, कानुन तथा निर्देशिका
Post date Documents
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरीआर्थिक एेन २०७५ 07/16/2018 - 14:56 PDF icon गोदावरीआर्थिक एेन २०७५
आ. व. २०७४/०७५ करका दरहरु 01/28/2018 - 13:09 PDF icon proposed tax rate.pdf

कर तथा शुल्क