FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित निर्णय
विवरण Supporting Documents

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०४/२८ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-04-28.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०३/११ गतेको निर्णयहरु

PDF icon २०७४-०३-११.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०३/०८ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-03-08.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०३/०१ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-03-01.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०२/१४ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-02-14.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०१/१९ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-01-19.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०१/१२ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-01-12.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०१/०३ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-01-03.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१२/२३ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-12-23.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१२/०७ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-12-07.pdf

Pages