FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित निर्णय
विवरण Supporting Documents

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०३-११ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-03-11.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०३-०९ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-03-09.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०३-०४ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-03-04.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०२-२९ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-02-29.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०२-२२ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-02-22.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०१-२६ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-01-26.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-२६ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-26.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-२५ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-25.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-२९ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-29.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-२४ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-24.pdf

Pages