गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

गोदावरी नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक २०७५