Nepali
Population: 
घरधुरी संख्या: 1003, जम्मा जनसंख्या:5443
Ward Contact Number: 
9815698488

वडा नं. १२