गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

मृत्यु दर्ता फाराम(Death registration form)