गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

बसाईसराई दर्ता फारम(Residential Registration Form)