नगरकार्यपालिकाबाट पारित गोदावरी नगरपालिकाको दर रेट