गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

जन्म दर्ता फारम(Birth Registration Form)