Supporting Documents: 

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०४/३० गतेको निर्णयहरु