Supporting Documents: 

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०१/०३ गतेको निर्णयहरु