Supporting Documents: 

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१२/२३ गतेको निर्णयहरु