Supporting Documents: 

खोरेत रोग बिरुद्धको खोप सम्बन्धमा