गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

आ. व. २०७४/०७५ का लागि कर, सुल्क, सेवा सुल्क र भाडा दर

करका दरहरु