गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।