Supporting Documents: 

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०१/१२ गतेको निर्णयहरु