Document
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधि PDF icon न्यायिक सामिति कार्यबिधि.pdf
निर्माण इजाजत कार्यविधि PDF icon निर्माण इजाजत कार्यविधि
गोदावरी नगरपालिका, कैलाली आधारभुत तह को अन्तिम परीक्षा संचालन, ब्यबस्थापन तथा नियमन कार्यबिधि, २०७४ PDF icon श्री गोदावरी नगरपालिका, कैलाली आधारभुत तह ( कक्षा ८)को अन्तिम परीक्षा संचालन, ब्यबस्थापन तथा नियमन कार्यबिधि, २०७४
एम्बुलेन्स निर्देशिका PDF icon एम्बुलेन्स निर्देशिका.pdf
गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ PDF icon 4. गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४
३. नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) PDF icon ३. नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना)
2. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ PDF icon 2. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
1 नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ PDF icon 1 नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४

Act, law and directives